Ośrodek szkolenia kierowców Auto-Pilot Radom

Kwalifikacja wstępna

- dla kierowców: prawo jazdy kat. „C" lub „D"

Kwalifikacja wstępna: 280 godzin (dni szkolenia dostosowane do państwa potrzeb).

Uczestnicy:

Kandydaci kierowców, którzy zamierzają wykonywać przewóz drogowy osób lub rzeczy są zobowiązani ukończyć kwalifikację wstępną i uzyskać wymagany wpis do prawo jazdy, w przypadku, gdy po dniu:

1) 10 września 2008 r. - uzyskali prawo jazdy kategorii D1 lub D ( kierowcy autobusów);

2) 10 września 2009 r. - uzyskali prawo jazdy kategorii C1 lub C ( kierowców samochodów ciężarowych);

Kwalifikacja wstępna dotyczy tylko kandydatów na kierowców, którzy zamierzają podjąć pracę na stanowisku kierowcy w zakresie kat. C lub C+E prawa jazdy przed ukończeniem 21 roku życia oraz w zakresie kat. D lub D+E prawa jazdy przed ukończeniem 23 roku życia.

Do pozostałych kierowców stosujemy kwalifikację wstępną przyśpieszoną lub szkolenie okresowe.

Kierowca, który ukończy kurs kwalifikacji wstępnej i otrzyma świadectwo kwalifikacji zawodowej ma obowiązek przed rozpoczęciem pracy na stanowisku kierowcy, wymienić prawo jazdy. Celem wymiany prawa jazdy jest uzyskanie wpisu w rubryce 12 prawa jazdy, potwierdzającego ukończenia kursu kwalifikacyjnego w zakresie prawo jazdy kat. C,C+E lub D,D+E oraz badań lekarskich i psychologicznych. W tym celu do wydziału komunikacji składamy kopie dokumentów:
świadectwa kwalifikacji zawodowej, orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

Wymagania dla uczestników kursu:

Do uzyskania kwalifikacji może przystąpić osoba:

która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo

 2. studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt, lub

 3. niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 4. która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Przepis o przeciwwskazaniach zdrowotnych i psychologicznych wchodzi w życie z dn. 19.01.2013 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151).

- oraz posiada ważne prawo jazdy ( dowolnej kategorii )


Program kursu:

Program szkolenia zgodny z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z art. 39b1 ustawy o transporcie drogowym.

Zajęcia obejmują:

 • Kształcenie zawodowe w zakresie racjonalnego kierowania pojazdem, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, w tym:

 • Znajomość właściwości technicznych i zasad działania elementów bezpieczeństwa pojazdu,

 • Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa,

 • Umiejętność zapewniania bezpieczeństwa w związku z przewożonym towarem,

 • Umiejętność zapewniania bezpieczeństwa pasażerom;

 • Umiejętność prawidłowego mocowania ładunków;

 • Kształcenie zawodowe w zakresie umiejętności stosowania przepisów dotyczących wykonywania transportu drogowego;

 • Kształcenie zawodowe w zakresie zagrożeń związanych z wykonywanym zawodem, w tym bezpieczeństwo na drodze i bezpieczeństwo dla środowiska;

 • Kształcenie zawodowe w zakresie obsługi i logistyki, w tym kształtowanie wizerunku firmy oraz znajomość rynku w przewozie drogowym i jego organizacji.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona dotyczy kierowców zawodowych na prawo jazdy kat. „C, C+E" lub „D, D+E"

Kwalifikacja wstępna przyspieszona trwa: 140 godzin (dni szkolenia dostosowane do państwa potrzeb). Około 24 dni plus oczekiwanie na egzamin państwowy około 2-3 tygodnie.

Terminy szkolenia:

Startujemy co dwa tygodnie.

Kandydaci na kierowców zawodowych, wykonujący przewóz drogowy osób lub rzeczy są zobowiązani ukończyć kwalifikację wstępną przyspieszoną i uzyskać wymagany wpis do prawo jazdy, w przypadku, gdy po dniu:

 1. 10 września 2008 r. - uzyskali prawo jazdy kategorii D1 lub D;

 2. 10 września 2009 r. - uzyskali prawo jazdy kategorii C1 lub C;

Kwalifikacja wstępna przyspieszona dotyczy kandydatów na kierowców, którzy zamierzają  podjąć pracę na stanowisku kierowcy w zakresie kat. C lub C+E prawa jazdy po ukończeniu 21 roku życia oraz w zakresie kat. D lub D+E prawa jazdy po ukończeniu 23 roku życia.

Do pozostałych kierowców stosujemy kursy: kwalifikację wstępną lub szkolenie okresowe.

Wymagania dla uczestników kursu:

Do uzyskania kwalifikacji może przystąpić kierowca:

 1. który na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo

 • studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt, lub

 1. niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 2. która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Przepis o przeciwwskazaniach zdrowotnych i psychologicznych wchodzi w  życie z dn. 11.02.2012 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151).

- oraz posiada ważne prawo jazdy ( dowolnej kategorii )

Kandydat na kierowcę zawodowego, który ukończy kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i otrzyma świadectwo kwalifikacji zawodowej po egzaminie państwowym, ma obowiązek przed rozpoczęciem pracy, jako kierowca zawodowy, wymienić prawo jazdy.

Celem wymiany prawa jest uzyskanie wpisu w prawa jazdy, potwierdzającego ukończenia kursu kwalifikacyjnego w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej prawo jazdy dla kat. C,C+E lub D,D+E oraz badan lekarskich i psychologicznych. W tym celu składamy do wydziału komunikacji kopie dokumentów: świadectwa kwalifikacji zawodowej, orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

Program kursu:

Program szkolenia zgodny z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z art. 39b1 ustawy o transporcie drogowym.

Zajęcia kursu w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmują:

 1. Kształcenie zawodowe w zakresie racjonalnego kierowania pojazdem, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, w tym:

 • Znajomość właściwości technicznych i zasad działania elementów bezpieczeństwa pojazdu,

 • Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa,

 • Umiejętność zapewniania bezpieczeństwa w związku z przewożonym towarem,

 • Umiejętność zapewniania bezpieczeństwa pasażerom;

 • Umiejętność zapewnienia bezpiecznego mocowania ładunków w przewozie drogowym rzeczy;

 1. Kształcenie zawodowe w zakresie umiejętności stosowania przepisów dotyczących wykonywania transportu drogowego;

 2. Kształcenie zawodowe w zakresie zagrożeń związanych z wykonywanym zawodem, w tym bezpieczeństwo na drodze i bezpieczeństwo dla środowiska;

 3. Kształcenie zawodowe w zakresie obsługi i logistyki, w tym kształtowanie wizerunku firmy oraz znajomość rynku w przewozie drogowym i jego organizacji.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona kończy się testem kwalifikacyjnym przed komisją powołaną przez Wojewodę, po którym wydawane jest świadectwo kwalifikacji zawodowej - cena egzaminu państwowego wliczona została w cenę kursu.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

Kierowca, który uzyskał kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępna przyspieszoną w zakresie bloku programowego:

 1. C1, C1+E, C i C+E;

 2. D1, D1+E, D i D+E.,

i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami samochodowymi niż te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej kwalifikacji, obowiązany jest odbyć odpowiednią kwalifikację uzupełniającą lub kwalifikację uzupełniającą przyspieszoną.

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniające obejmuje 70 godzin zajęć i  jest realizowane odpowiednio dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1 i D1+E lub C, C1, C+E, C1+E.

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniające przyspieszonej obejmuje 35 godzin zajęć i  jest realizowane odpowiednio dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1 i D1+E lub C, C1, C+E, C1+E.

Warunkiem przystąpienia do jednego z wyżej wymienionych kursów jest posiadanie świadectwa kwalifikacji zawodowej wydanego przez uprawnianego wojewodę w zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

Szkolenie okresowe kierowców zawodowych

Posiadających prawo jazdy kat. „C, C+E" lub „D, D+E"

Szkolenie okresowe kierowców zawodowych: 35 godzin (dni szkolenia dostosowane do państwa potrzeb: sobota, niedziela, rano lub wieczorem).

Możemy zorganizować szkolenia indywidualne.

Termin rozpoczęcia szkolenia okresowego:

Zaczynamy w każdy piątek o 16.00.

Przy szkoleniach grupowych terminy ustalamy indywidualnie.